از طریق فرم نظرات می توانید با من تماس بگیرید.

برای ارتباط بیشتر می تونید ایمیل صحیحی هم از خودتون بنویسید 

؛؛

پاسخ ها به نظرات ، همه عمومی خواهند بود؛ اگر می خواهید بخشی از نظرتان برای دیگران دیده نشود بگویید.

؛؛

(اگر پیام خصوصی بدهید، نمی توانم پاسختان را بدهم)

؛؛

هم چنین ایمیل :  mahdifa@live.com