توکلت علی الله ...

باید یک تغییر بزرگ در شیوه زندگیم و اهدافم بدم 

در مدت کوتاه باید مسیر بزرگی رو برم بالا ...

کمربندها رو محکم کنید ...