چند روز قبل در یک برنامه و همایش بزرگ بودیم که چند سخنران اصلی داشت و چند سخنران دیگه که فقط 5 دقیقه صحبت می کردن ... یکی از دوستان رفت بالا و خیلی بدون برنامه ریزی سخنرانی کرد 

در این حد که بنده خدا وسط سخنرانیش اشتباها گفت : اللهم الکشف السوء المریض ... 

لطفا قبل از اومدن به جلسه همه چی رو تنظیم کنین :)