چند روز گذشته گرفتار بیماری بودم ( در لغت میشه داشتم دست وپنجه نرم می کردم ) و امروز کمی بهتر هستم ....  هرچند هنور روند درمانی ادامه داره و بازم بیمارستان و مطب دکتر باید برم .... 

تو این اوقات کرمانی ها اصطلاحی دارن با عنوان :  مریض احوالم :) 

در همین اوضاع نابسامان سختی های زندگی هم فشار دوچندان آورده . . . 

البته اساسا زندگی بر پایه رنج و سختی است و باید به استقبال رنج برویم 

.

.

توکل به خدا 

..

..

.. 

قرآن خواندن هر روز را فراموش نکنید ...