بزرگترین مسئله ای که این چند روزه باهاش روبرو بودم , نا آشنایی افراد با رسانه ها و محصولات شاخص و تشکل های برتر حزب اللهی در سراسر کشور بوده.حداقلش با مسجدنما و خط حزب الله هم آشنا نیستن .