در یک روز برفی مدیر یک مدرسه تمام دانش آموزان را صدا میکند و به همه میگوید:
"چه کسی میتواند از این سمت حیاط تا آن سمت را روی یک خط راست حرکت کند؟"
در ظاهر کار آسانی مینمود و همه قادر به انجام آن بودند؛
اما در پایان کار تنها یک نفر بود که روی یک خط راست حرکت کرده بود!
بقیه دانش آموزان مسیرهای پیچ در پیچ را طی کرده بودند.
دلیل موفقیت این دانش آموز این بود که درختی را آن سوی حیاط نشانه کرده بود و فقط به آن نگاه میکرد و به این ترتیب توانسته بود از تمام موانع گذر کند!!
اما بقیه دانش آموزان فقط به جلوی پای خود چشم دوخته بودند و زمانی که به مانعی برخورد میکردند، مسیرشان را کج میکردند.