در چند هفته گذشته بزرگان دینی و مراجع و افراد صاحب منسب و حزب اللهی سفرهایی به استان های ایران عزیز و کشورهای مختلف داشته اند . از میان مسئولین و اعضای شوراهای مختلف کشوری هم هر کدام سفرهایی به استان های مختلف داشته اند . اما شما و تقریبا 60 میلیون ایرانی از آن ها خبری ندارند . 

در حالی که دولت پیر و فرتوت حسن روحانی به سختی کارها جلو میبره ، مردان و زنانی هستند که بدون دیده شدن میان مردم می روند ، کارآفرینی می کنند و ... 

اما صداوسیمای دشمن و کثیف هیچ وقت درباره آن ها حتی چند ثانیه خبر هم پخش نمیکند . . . 20 شبکه تلویزیونی 24 ساعته ... هیچ کدام نشان و خبری از اتفاقات مهم ایران که مردم با آن درگیری هستند ندارند