این یارو رشید پور یه اصلاح طلب افراطیه

 حفظ ظاهر میکنه تا بتونه تو شبکه ها و جاهای مختلف تریبون داشته باشه

در چند سال گذشته هیچ برنامه ای نداشته که داخلش حداقل یه تیکه و کنایه به حزب اللهی ها نگفته باشه

از اونایی هست که تا تو کشور اغتشاش بشه برای استراحت میره خارج از ایران و... 

توییت