کار اینستاگرام فقط اینه که زندگی خصوصی همه رو به همه نشون می ده. و یک مسابقه رخ نمایی و خودنمایی و خودارائه کنی راه انداخته . چیزی که در نقطه ی مقابل فرهنگ اسلامی قرار داره