گذشت و گذشت ا رسید به اینجا 

همینجا که هستیم 

امروز نهم اسفند 

دو روز پس از خلق حماسه عظیم ملت ایران  

ملت بزرگ و رشید ایران جمعه هفت اسفند دوباره پای صندوق آمدند 

پیروز نهایی انتخابات کسی نیست جز  امام سید علی خامنه ای