گفت: نرم افزارهای ایرانی ضعیفند و تعداد اعضاءشان کم است، هر وقت قوی و بی اشکال و شلوغ شدند استفاده می کنم! گفتم: خدا به شما خیر بده! ولی اولا تا از داخلی ها استفاده نکنید و مشکلاتشان مشخص نشود، چطور برطرف کنند و قوی شوند؟ در ثانی هنر می کنید! خب معلومه که وقتی کیفیت و تعداد اعضاءشان افزایش پیدا کرد، می آیید و آن موقع سودش چیست... باید پیشرو باشیم تا پیشرفت کنیم، دنباله رو بودن هنر نیست.

؛؛

؛؛

افسران  : http://www.afsaran.ir/link/1255188 

تبیان : http://net.tebyan.net/@3360/posts.html/1580268