#نفوذ یعنی بی تدبیری در اعتباربخشی به محصولات خارجی و سوء استفاده دشمن از سهل اندیشان غیرمتخصص در نهادهای حساس...

؛؛

افسران : http://www.afsaran.ir/Link/1255195 

تبیان : http://net.tebyan.net/@3360/posts.html/1580278