از آداب صحبت کردن اینه که
یه خانم وقتی با آقایی صحبت میکنه
با ضمیر جمع خطاب کنه.

؛؛

؛؛

کم کم حریم ها شکسته میشه
؛؛