ما زنده به آنیم که آرام نگیریم
موجیم که آسودگی ما عدم ماست 

؛؛

؛؛

؛؛

فیلم ویلای لواسان آقای وزیر + انتشار برای اولین بار 

http://www.afsaran.ir/link/1334185