این  به عنوان برادر  شما
سعی کنید در این ایام منتهی به  
از بحث های  
مجادله های  
و هزاران سخن   کنید
و گرنه دچار  خواهید شد
گوش خود را به سخنان  خود بسپارید​.
 
 
 http://www.afsaran.ir/payamak/1716880