🔻اگر کاندیدایی که تبلیغش کردیم، رأی نیاورد، لطمه به «دین» و «حوزه» نمی‌خورد؟

💠 استاد پناهیان : خیر. اگر شما کاندیدای اصلح را تشخیص دادید و به مردم شناساندید، حتی اگر رأی نیاورد، این امید برای مردم باقی می‌ماند که «هنوز یک راهی هست». آن کاندیدا، پایگاه انقلاب و امیدی برای آینده خواهد شد و بعداً مردم می‌دانند به چه کسی باید مراجعه کنند تا جلوی فساد گرفته شود. با همین امید، تلاش‌ها ادامه پیدا می‌کند.


#استاد_پناهیان #اصفهان- 96.2.21
#پاسخ استاد پناهیان به «6 سوال» دربارۀ فعالیت روحانیون در فضای #انتخابات

http://telegram.me/Panahian_ir/3750 

http://bayanmanavi.ir/post/3907