چاره ای جز تغییر و رشد و مهربان تر شدن نداریم 


؛ سخن بزرگان