چه تصویر قشنگی‌ست که در صحنه‌ی محشر 
ما دور حسینیم و بهشت است که مات است 
؛؛
؛؛
؛؛