شما می توانید شرکت در مراسم های بیهوده از جمله قمه زنی و مداحی های زشت را معیاری برای سنجش مقدار عقل و گزینشی برای یافتن دوست های خوب انتخاب کنید